Map

Organization

 

Head Office: 1-17-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8484
Tel. 81-3-3817-5910

 
 

Sakado Factory

 

Sakado Factory: Fujimi Kogyo Danchi, 5-1-14 Chiyoda, Sakado City, Saitama 350-0214